ارسال مقاله

    در قسمت ورود به سیستم توضیح دادیم که چگونه پنل ورود به پنل مشابه پنل بالا می شود .
 
    بر روی دکمه ارسال مقاله جدید کلیک کنید .
 
    شما به صفحه ارسال مقاله ارجاع می شوید .

1   بر روی تصویر کلیک کنید .
 
    صفحه مات شده و پنجره ای مشابه پنجره بالا پیش روی شما قرار خواهد گرفت .

1   بر روی دکمه ...Browse کلیک کنید و فایل مقاله خود را انتخاب کنید .
2   بر روی دکمه به سرور بفرست کلیک کنید .
 
    محتوای پنجره تغییر کرده و پیامی مشابه شکل بر روی آن ظاهر می شود ، همانطور که در پیام مشخص است شما باید دقایقی را جهت ارسال فایل خود به سیستم منتظر بمانید . که این زمان با اندازه فایل شما کاملا مرتبط بوده .
 
    پس از پایان ارسال فایل مجددا صفحه به حالت قبل باز می گردد . (از حالت مات خارج می شود)

1   نتیجه ارسال فایل در این قسمت قرار می گیرد . در صورتی که پیام خطا را مشاهده می کنید فایل را مجدد ارسال نمایید .

2   در صورتی که در هنگام ارسال ، فایل اشتباهی را ارسال کرده اید می توانید فایل خود را تغییر دهید .

3   تمامی فیلد های ستاره دار می بایست تکمیل گردند .

4   در این قسمت نام تمامی نویسندگان آورده شود ، در صورتی خود شما نیز جز نویسندگان هستید ، حتما نام خود را بنویسید .

5   در صورتی که مقاله شما قبلا در جایی ارائه یا چاپ شده موارد را ذکر کنید .

6   دکمه ثبت را فشار دهید تا یک مقاله به نام شما در سیستم ثبت شود !
 
    در صورتی که عملیات با موفقیت انجام گیرد پیامی مشابه تصویر بالا بر روی صفحه قرار خواهد گرفت .